Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Je kunt de algemene voorwaarden hier inzien. Heel saai, maar het moet nou eenmaal even vermeld worden.

RO visuals is een handelsnaam van Jaggie design, de voorwaarden van Jaggie design zijn dan ook van toepassing.

Privacybeleid

Ook deze verplichte kost moet weergegeven worden…

Deze verklaring geeft informatie over hoe RO visuals, omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Artikel 1: Gegevens RO visuals

RO visuals is gevestigd aan Kippenburgweg 5, 7975 PP te Uffelte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 605621960.

Webadres: www.ro-visuals.nl

 Artikel 2: Grondslag

Wij respecteren je privacy en noteren alleen de noodzakelijke gegevens om een overeenkomst uit te voeren.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die RO visuals verwerkt van haar klanten. De persoon die klant wordt of is, geeft daarmee uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens binnen de kaders van deze privacyverklaring te verwerken.

RO visuals houdt gegevens bij van haar klanten om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, om facturen te kunnen verzenden of de klant op de hoogte te houden van de voortgang van het werk,  van locaties waar foto’s te vinden zijn, dan wel gedownload kunnen worden en om simpelweg uw vraag of opdracht uit te kunnen voeren.

Voor zover van toepassing wordt er extra om expliciete toestemming gevraagd.

Artikel 3: Welke gegevens bewaren we

RO visuals richt zich op visualisaties van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor ondernemingen en overheidsorganisaties. Daarnaast worden ook tuinontwerpen voor particulieren gemaakt.

Wij vragen: de volledige naam van de projectleider of het aanspreekpunt voor het project, adresgegevens, , telefoonnummers (vast en/of mobiel), e-mailadres en/of facebook id en Twitter id en waar nodig het inkooporder en wanneer dit afwijkt van de adresgegevens ook de adresgegevens ten behoeve van de facturatie.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven.

Naam, adresgegevens en e-mail adres worden gebruikt voor het versturen van correspondentie omtrent het contract en facturen. De verkregen gegevens worden niet gebruikt noch verstrekt aan derden behalve voor het doel van de bedrijfsvoering en wettelijke vereisten.

Door de website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze Website. Wanneer u op de website het contactformulier invult voor meer informatie, ontvangen we van u uw e-mailadres en verwerken deze.

Naam, adresgegevens, , telefoonnummers (vast en/of mobiel), e-mailadres en/of facebook id en Twitter id worden gebruikt voor contact over
de overeenkomst (contract) en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de gevraagde informatie of het afhandelen van de verkregen informatie

Artikel 4: Onze verwerkingen van uw gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt in een overeenkomst indien RO visuals voor u een visualisaties en diverse beeldmateriaal maakt, op facturen en waar mogelijk andere communicatie die nodig is om uw opdracht (zoals opzegging, afhandeling van vragen, onderzoeken naar bijvoorbeeld de grondsoort in en om een perceel) en bedrijfsactiviteiten van Jaggie design te kunnen uitoefenen, om aan wettelijke taken en verplichtingen te voldoen en voor doelen waarvoor u specifiek toestemming heeft gegeven.

RO visuals verstuurt of zal nieuwsbrieven versturen. Hiervoor moet specifiek toestemming worden gegeven. Op andere wijze verkregen mailadressen worden niet aan een mailinglijst toegevoegd zonder toestemming.

Artikel 5: Doorgeven van uw gegevens

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt noch aan derden verstrekt, tenzij dit door de wet verplicht wordt gesteld.

Artikel 6: Duur van bewaren

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat een fotoshoot heeft plaatsgevonden, een tuinontwerpen en/of beplantingsplan is opgeleverd of een andere opdracht is afgerond, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. De gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.

Artikel 7: Beveiliging

Ter bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten worden gegevens uitsluitend verwerkt op lokale PC’s welke met de laatste stand van zaken tot internet beveiliging zijn uitgerust. Er worden geen gegevens in de zg. cloud opgeslagen, met uitzondering van de mailinglijst voor nieuwsbrieven. Hiervoor wordt Active Campaign gebruikt. Voor de bedrijfscontinuiteit worden backup’s gemaakt op een losse externe harde schijf en bewaard overeenkomstig technisch noodzakelijke en wettelijke termijnen. Deze backup’s worden in een kluis bewaard.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens is zorggedragen voor een adequate toegangsbescherming tot de administratie, de registratie en de financiële administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe toegang heeft.

Voorts zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de gegevens. RO visuals beschikt over een datalekprotocol en –register. RO visuals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ro-visuals.nl.

Artikel 8: Rechten van betrokkenen

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons bedrijf verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Als een klant vraagt de gegevens te verwijderen zal getoetst worden of dat wettelijk kan/mag i.v.m. fiscale vereisten. Is er geen wettelijk kader om de gegevens te bewaren, zullen die verwijderd worden cq verminkt worden zodat herkenning niet meer mogelijk is..

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij onze organisatie.

Klachten
Indien de klant klachten heeft over de wijze waarop RO visuals de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan hij contact opnemen met het aanspreekpunt gegevensbescherming (info@ro-visuals.nl). U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 9: Aanspreekpunt gegevensbescherming

Heeft u vragen over uw gegevens, wilt u deze inzien of wijzigen, dan kunt u contact opnemen met ons aanspreekpunt gegevensbescherming.

Het aanspreekpunt voor gegevensbescherming is bereikbaar via info@ro-visuals.nl.

Artikel 10: Wijzigingen privacyverklaring
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de algemene voorwaarden bekend gemaakt. Bij alle eerste contacten worden de laatst bekende algemene voorwaarden verstrekt.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in april 2020.

error: Content is protected !!